Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Kodeks ravnanja

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 19.01.2017

Podjetja in druge organizacije se danes vedno bolj srečujejo z vprašanji, kako delovati etično in odgovorno do vseh deležnikov in okolja, kako doseči, da se bodo zaposleni znali pravilno odločati in, ali sploh obstaja občutek za pravilno ravnanje med zaposlenimi. Da bi organizacije čim bolj natančno opredelile pravilno ravnanje zaposlenih, določile področja, na katerih obstaja največ tveganj in zahtevajo največ pozornosti, se vedno pogosteje odločajo za pripravo kodeksa ravnanja ali etičnega kodeksa.1

Kodeks ravnanja je niz pravil, ki opisujejo družbene norme, pravila in odgovornosti oziroma ustrezno delovanje za posameznika ali organizacijo.2 Gre za poseben formalni dokument z navodili, kako organizacija na različnih področjih uravnava sedanje in prihodnje obnašanje svojega vodstva, zaposlenih, zunanjih deležnikov in odnos do družbe.1 Kodeks ravnanja ali etični kodeks določa, kakšne značilnosti naj ima oseba, da v določeni skupini velja za osebo z integriteto oziroma kaj skupina šteje kot dolžno ravnanje posameznikov.

Kodeks predstavlja podlago za ukrepanje ob kršitvi dolžnega ravnanja.3 Je pomemben element organizacijske kulture in je neposredno povezan s poslanstvom, vizijo in vrednotami organizacije.

Raziskave, opravljene v gospodarskem sektorju, so pokazale, da je za učinkovito implementacijo kodeksa pomembno, da gre za učni proces, ki vključuje izobraževanje in konstantne spodbude ter preverjanje poznavanja vsebine. Le tako ga lahko zaposleni razumejo in si vsebino tudi zapomnijo. Dokaz, da je kodeks ravnanja uspešno uveden, je, da so zaposleni pripravljeni deliti pomisleke in zaupajo organizaciji, da se bo nanje ustrezno odzvala.2Londonski Inštitut za poslovno etiko (Does Business Pay, 2012) je v svoji študiji »Ali se splača biti etičen?« med britanskimi podjetji med drugim ugotovil, da obstajajo močni dokazi, da velika britanska podjetja, ki imajo vpeljane etične kodekse, dosegajo boljše finančne rezultate kot tista, ki teh kodeksov nimajo. Kar pomeni, da je etični kodeks ali kodeks ravnanja znak dobro vodenega podjetja.1

Vsebino kodeksov ravnanja so zelo podrobno razvila multinacionalna podjetja, ki delujejo v mednarodnem okolju in različnih kulturah, a je pomembno da spoštujejo nevtralne kulturološke pogoje, kot so: povečevanje blaginje za zaposlene in porabnike, skrb za čim manjši vpliv na okolje in spoštovanje minimalnih standardov pravičnosti in človekovih pravic.1

Kodeks ravnanja Kemofarmacije
V Kemofarmaciji smo, kot del skupine Celesio in širše družbe McKesson, v začetku leta 2016 sprejeli nov kodeks ravnanja, ki je skupen vsem organizacijam znotraj skupine Celesio.

Kodeks temelji na skupnih vrednotah ICARE, ki oblikujejo našo kulturo v podjetju, omogočajo, da prispevamo k dobrobiti vseh zainteresiranih strani, vključno z našimi kupci, skupnostmi, delničarji in nami samimi.

Za koga kodeks velja?
Kodeks velja globalno za vse zaposlene – ne glede na položaj ali mandat. Poleg tega iščemo poslovne partnerje, ki spoštujejo iste vrednote in so predani poslovanju z integriteto.

Katera področja zajema kodeks?
Kodeks opredeljuje naše ključne odgovornosti, kaj pomeni pošteno poslovanje na trgu, pomen spoštljivega vedenja znotraj organizacije in kaj zajema ter kako delujemo z integriteto.
Kodeks ravnanja je na voljo na spletni strani www.kemofarmacija.si. 

 

katarina.urbancic-zupancic@kemofarmacija.si

Viri:
1. Petrović, Vesna (2012). Etični kodeks kot vir konkurenčne prednosti podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. / 2. https://en.wikipedia.org (19. 12. 12016) / 3. www.kpk-rs.si (19. 12. 2016)

Nazaj na seznam