Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Kako se z izzivom epidemije covida-19 spopadamo v Kemofarmaciji

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 26.01.2021

Koronakriza je tudi v veletrgovine z zdravili prinesla številne izzive.

Spremenjene potrebe lekarn glede vrst in obsega izdelkov, ki so bile posledica epidemije in sprejetih ukrepov za obvladovanje le-te, so se takoj odrazile tudi pri veletrgovcih. Neobičajno povečanemu povpraševanju po dezinfekcijskih in zaščitnih sredstvih, določenih kategorijah zdravil brez recepta in prehranskih dopolnilih je sledil padec porabe zdravil na recept in čez čas še padec porabe ostalih izdelkov. Znašli smo se v situaciji, ko je bilo treba
hitro na svetovnem trgu najti zaščitna sredstva po ustreznih cenah in ustrezne kakovosti.

Trg medicinskih pripomočkov in osebne varovalne opreme deluje popolnoma drugače kot trg zdravil. Če smo se v preteklosti tudi v veletrgovini lahko zanašali na ustreznost izdelkov in pripadajoče dokumentacije, ki smo jih prejeli s strani svojih preverjenih dobaviteljev, se je v času epidemije to popolnoma spremenilo. Sami smo morali pridobiti ustrezno znanje in vzpostaviti kontrolne mehanizme, da smo lahko preverjali ustreznost ponujenih medicinskih pripomočkov.

Ob zavedanju našega poslanstva vse za boljše zdravje je bila prva usmeritev, ki smo ji sledili, zaščita zaposlenih.

Če želimo v času epidemije opravljati svoje delo v skladu s pričakovanji in potrebami naših glavnih kupcev, lekarn in bolnišnic, je najbolj pomembno, da sami ostanemo zdravi. Zato so bili naši prvi ukrepi usmerjeni v vzpostavitev sistema za zagotavljanje zaščite naših zaposlenih in preprečitev širjenja okužbe znotraj podjetja. V okviru teh ukrepov smo vse zaposlene opremili z zaščitno opremo in dezinfekcijskimi sredstvi, ki so na voljo tudi na vseh kritičnih točkah znotraj podjetja. Vzpostavili smo tudi karantensko okolje za zaposlene, če bi se jim pojavili znaki okužbe po prihodu na delo, kjer bi lahko varno počakali na ustrezen prevoz. Omejili smo vstop obiskovalcem le na najnujnejše in v bližini vhoda vzpostavili dodatne sobe za poslovne sestanke z namenom, da se prepreči nepotrebno gibanje obiskovalcev po prostorih družbe. Obvezna je uporaba zaščitne maske za vse, ki se gibljejo znotraj prostorov Kemofarmacije, tako za zaposlene, kot tudi za morebitne obiskovalce. Masko pa je dovoljeno sneti v pisarni ali sejni sobi ob pogoju, da je zagotovljena predpisana varnostna razdalja in ustrezno zračenje prostora. Poleg tega smo skupne in bolj obremenjene prostore opremili z napravami za razkuževanje zraka. V prostorih za malico smo omejili število oseb in preuredili mize na način, da je zagotovljena varnostna razdalja ter si zaposleni ne sedijo nasproti. Po obroku za seboj mizo tudi razkužimo.

Na delovnih mestih, kjer je mogoče delo na daljavo, smo zaposlene opremili z ustreznimi delovnimi sredstvi in zagotovili informacijske tehnologije, ki
omogočajo učinkovito in nemoteno delo od doma. S temi ukrepi smo po eni strani zmanjšali število zaposlenih v prostorih družbe, kar nam omogoča zagotavljanje predpisane varnostne razdalje pri sodelavcih, ki prihajajo na delo v podjetje, po drugi strani pa na ta način omogočamo izvajanje delovnih obveznosti tistih sodelavcev, ki morajo zaradi katerega koli razloga ostati v karanteni ali ne morejo na delo zaradi varstva otrok. Nenazadnje sodelavci, ki delajo od doma, predstavljajo »varnostno rezervo« v primeru, če bi se kljub vsem ukrepom okužba razširila na večje število zaposlenih znotraj podjetja.

Vzpostavitev dela na daljavo je zahtevala veliko prilagoditev. Čeprav je delo od doma na prvi pogled z vidika zaposlenega neproblematično in celo zaželeno, pa nam izkušnje kažejo, da pogosto temu ni tako. Delo na domu postavlja pred delavca kopico problemov, kot so prostorska stiska, reorganizacija in uskladitev obveznosti staršev in otrok, spremenjene okoliščine pa prinašajo tudi veliko socialnih in psiholoških izzivov. Tak način dela zagotovo predstavlja poseben izziv tudi za vodenje. Usklajevanje in delegiranje nalog, nadzor nad izvedenimi nalogami, koordinacija nadomeščanja in obenem zagotavljanje koherentnosti ekip ter nenazadnje občutka pripadnosti podjetju so v primeru dela na domu popolnoma novi izzivi.

Ob bistveno povečanem obsegu dela na domu pa so tudi problemi v zvezi z zagotavljanjem informacijske varnosti dobili širše razsežnosti. Naša matična družba McKesson temu področju že ves čas posveča zelo veliko pozornost. Zaposleni smo vključeni v različne izobraževalne projekte, ki potekajo po različnih komunikacijskih kanalih in na več organizacijskih nivojih, istočasno pa so vzpostavljeni tudi mehanizmi, kot so testna elektronska sporočila, s pomočjo katerih podjetje izvaja stalno preverjanje znanja s tem, da spremlja ravnanje zaposlenih ob načrtno sproženih dogodkih.

V okviru pravil za uporabo informacijskih tehnologij smo pripravili tudi izhodišča za sprejem politike podpisovanja in potrjevanja dokumentov, ki vključujejo tudi elektronsko in digitalno podpisovanje. Slednje je za učinkovito in z zakonodajo in smernicami skladno delo na daljavo ključnega pomena.

Določenih aktivnosti v izvajanju oskrbe z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki pa seveda ni mogoče izvajati na daljavo. Taki so vsi postopki za izvajanje sprejema, skladiščenja, priprave in transporta izdelkov, vključno z izvajanjem aktivnosti proizvodnje zdravil (opremljanje z nalepkami in navodili za uporabo) in aktivnosti kontrole kakovosti. Prav pri teh sodelavcih je še posebej pomembno izvajanje vseh potrebnih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. Ob zavedanju, da so to vitalne aktivnosti za opravljanje naše dejavnosti, smo za primer nepredvidenega velikega povečanja obsega dela ali drastičnega zmanjšanja števila zaposlenih na zadevnih delovnih mestih vzpostavili prioritetno listo dejavnosti na eni strani in seznam sodelavcev z ostalih oddelkov, ki bi glede na njihova znanja in kompetence lahko priskočili na pomoč v oddelek logistike za zagotavljanje čim bolj učinkovite, celovite in nemotene oskrbe naših kupcev. Na srečo doslej teh rezervnih scenarijev še ni bilo treba uporabiti. Razloga sta hitra vzpostavitev zgoraj navedenih ukrepov in visoka pripadnost zaposlenih, ki ukrepe upoštevajo in naredijo vse, da svoje privatno življenje organizirajo na način, da sami lahko pridejo na delo.

 

Obseg dela, povezanega s fizičnim rokovanjem z izdelki, pa se je povečal tudi zaradi povečanja zalog v našem skladišču, kar je bil dodaten varnostni ukrep, ki smo ga uvedli za zagotavljanje nemotene oskrbe trga z zdravili.

Kljub temu da kontrola kakovosti v večini primerov ne more potekati na daljavo, pa se nekatere aktivnosti kljub temu lahko izvedejo tudi z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij. Ena izmed takih aktivnosti so tudi presoje sistema vodenja kakovosti. Kemofarmacija je namreč pod stalnim nadzorom zagotavljanja kakovosti ne le s strani JAZMP, ampak tudi s strani proizvajalcev zdravil, pri katerih nastopa v vlogi pogodbenega izvajalca določenih storitev. Ob upoštevanju zahtev smernic in zakonodaje morajo naročniki GDP in GMP relevantnih storitev izvajati presoje svojih pogodbenih partnerjev. Da bi lahko zagotovili izvajanje vseh potrebnih postopkov v skladu z veljavno zakonodajo, smo v Kemofarmaciji sprejeli posebna pravila za izvajanje presoj na daljavo. S tem smo zagotovili možnost izvedbe presoj našega sistema vodenja kakovosti s pregledom dokumentacije, ogledom prostorov za shranjevanje in proizvodnjo zdravil ter izvedbo osebnih razgovorov z odgovornimi osebami na daljavo ob upoštevanju zahtev zakonodaje glede varovanja osebnih podatkov (GDPR) in varovanja zaupnih poslovnih informacij Kemofarmacije in naših poslovnih partnerjev. Pravila za izvedbo presoj na daljavo, ki smo jih pripravili v Kemofarmaciji, so osnova za pripravo zadevne politike celotne skupine McKesson EU.

V Kemofarmaciji se zelo zavedamo svoje centralne in nepogrešljive vloge pri zagotavljanju varne, celovite in učinkovite oskrbe zdravstvenega sistema z vsemi potrebnimi zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki tudi v izrednih, nepredvidljivih in stalno spreminjajočih se okoliščinah. Prav zato menimo, da bi, podobno kot zdravstveni sektor, tudi veletrgovci z zdravili sodili med kritično infrastrukturo v državi, kar bi nam zagotavljalo določene dodatne zaščitne mehanizme s strani države, če bi bili ti potrebni za nadaljevanje ohranjanja naše vitalne dejavnosti v kriznih situacijah. Podobno je urejen status veletrgovcev z zdravili tudi v drugih državah EU.

Če je v običajnih razmerah za uspešnost poslovanja ključno, da podjetje »živi« svoje poslanstvo, namen in svoje vrednote, se v kriznih razmerah to izkaže še kot mnogo pomembnejše. Takrat mnoge stvari začnejo teči drugače, kot prej, nič več ne more biti vse predpisano in do potankosti nadzorovano, treba se je ustrezno odzivati na spremembe, ki se dogajajo nepredvidljivo, hitro in nenadzorovano. Takrat je pomembno, da se vsi sodelavci kljub manj natančnim navodilom pravilno odzivajo na spreminjajoče se okoliščine, kar pa lahko dosežemo samo, če imajo zaposleni pravi »kompas«. Za zaposlene v Kemofarmaciji so to naše vrednote ICARE, kot so bile oblikovane v skupini McKesson, predvsem pa poslanstvo, ki se je v Kemofarmaciji oblikovalo in dozorevalo več kot 70 let, to je zavest, da moramo – ne – hočemo in želimo, oskrbeti lekarne in ostalo zdravstvo z nujno potrebnimi zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki.

S to zavestjo živimo in delamo tudi v času koronakrize in to je osnovni »kompas« vseh zaposlenih v Kemofarmaciji. Če se v določenem trenutku ne znaš odločiti, razmisli o svojem poslanstvu in vrednotah in vedel boš, kaj storiti.

dr. Andreja Čufar
vodja upravljaja kakovosti

 
Nazaj na seznam
Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 160 zaposlenih

več kot 15.000 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 400 dobaviteljev

več kot 1.000 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin